Årsmötesprotokoll 2019

Färdigjusterat årsmötesprotokollet för år 2019 finns på länken nedan. Eftersom vi inte vill sprida skannade underskrifter på nätet, är endast texten utlagd. Önskar du se originalet förvaras det hos ordföranden.

Länk

Inbetalningskort för årets medlemsavgift är på väg

Hej medlemmar! Nu har inbetalningskort för årets medlemsavgift skickats ut. Detta året blir det lite högre avgift, 1500kr, då vi förutom räntekostnader även haft en hel del utsättningar och lite underhåll.

Avgiften beslutades på stämman och är i liknande storlek som andra fiberföreningar i området. När fibernätet är sålt försvinner årsavgiften.

I övrigt håller vi på med några enstaka efteranslutningar samt reviderad budget med slutredovisning till Länsstyrelsen innan det äntligen är dags att stänga projektet.

Kallelse till årsstämma 2018

Nu är det dags för föreningsstämma (årsmöte) i Påverås-Marka fibernät ek. förening och du som medlem inbjuds härmed att delta. Under stämman informerar vi om vad som hänt senaste året samt nuvarande läge i projektet. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Kan du inte komma själv går det bra att skicka ett ombud men tänk då på att ta med ett papper där det står vem som är ombud och åt vilken medlem, underskriven av medlemmen. Självklart får även andra familjemedlemmar följa med.

När: Lördagen den 30 juni 2018 kl.11:00

Var: Hotell Falköping, Kinnarplokalen (källaren).

Agenda

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 14. Övrigt

Väl mött!

Viktigt att tänka på inför stämman är att några styrelseposter blir vakanta detta år. Tänk därför efter ordentligt om ni har möjlighet att hjälpa till och bidra på något sätt till styrelsens arbete för de sista momenten som krävs för att ta hela projektet i mål. Givetvis får ni en introduktion till arbetet samt stöttning av övriga styrelsemedlemmar om det skulle vara något. En komplett styrelse är helt avgörande för föreningens funktion!

Protokoll från årsstämma

Sent omsider är så en inscannad kopia av årsstämman äntligen upplagd via länken nedan, tack för visat tålamod!

Årsstämmoprotokoll

Är det en hägring ..?

Nej, det är ju ett fibernät! 🙂

Tänk, då har dagen äntligen kommit (ok, ok, med undantag för ett fåtal medlemmar som antingen varit svåra att få tag på eller inte kunnat i närtid), fibernätet är installerat och igång för ca 90% av er! Det har varit en del strul det sista med ett dussin installationer i stationen men en mustig soppa av tre underleverantörer kryddat med två veckors ledtider har slutligen löst detta så nu är det bara att aktivera valfri tjänsteleverantör via zmarket.se och köra igång – välkomna!

För de som ej kunde närvara vid årsstämman så kommer strax protokollet publiceras här på hemsidan, förhoppningsvis i veckan. Lite info därifrån som är av vikt redan nu är att beslutet om försäljning av nätet sköts upp tills efter sommaren då en extra stämma kommer att hållas. Det kommer att komma information om vad försäljning eller ej får för konsekvenser för alla medlemmar i god tid innan beslut behöver tas.

Hur påverkas då medlemmarna här och nu av detta? Jo, oavsett försäljning så det kan bli aktuellt med rabatterade gruppavtal (dvs minst 20 medlemmar går ihop och väljer samma tjänsteutbud från någon leverantör) gissningsvis tidigast till hösten men åtminstone till nästa år. OM ni är intresserade av dessa gruppavtal ska ni alltså se till att inte binda upp er på alltför långa avtal när ni nu väljer er tjänsteleverantör. Mer detaljer om gruppavtal kommer senare.

Kundboxen har börjat installeras

Nu har den aktiva utrustningen (box två) ute hos medlemmarna börjat installeras.

Kundbox

Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för föreningsstämma (årsmöte) i Påverås-Marka fibernät ek. förening och du som medlem inbjuds härmed att delta. Under stämman informerar vi om vad som hänt senaste året samt nuvarande läge i projektet. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Kan du inte komma själv går det bra att skicka ett ombud men tänk då på att ta med ett papper där det står vem som är ombud och åt vilken medlem, underskriven av medlemmen. Självklart får även andra familjemedlemmar följa med. Det kommer att erbjudas någon form av enklare fika, eventuellt till självkostnadspris.

När: Fredagen den 30 juni 2017 kl.18:30

Var: Hotell Falköping, Margaretasalen (övervåningen).

Agenda

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Godkännande av försäljning av det passiva fibernätet enligt upphandling.
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övrigt

Väl mött!

Viktigt att tänka på inför stämman är att många styrelseposter blir vakanta detta år, bland annat både ordförande och kassör behöver tillsättas. Tänk därför efter ordentligt om ni har möjlighet att hjälpa till och bidra på något sätt till styrelsens arbete för de sista momenten som krävs för att ta hela projektet i mål. Givetvis får ni en introduktion till arbetet samt stöttning av övriga styrelsemedlemmar om det skulle vara något. En komplett styrelse är helt avgörande för föreningens funktion!

I samband med denna kallelse vill styrelsen också passa på att informera kort om vad som hänt sedan förra årsstämman då det såg lite mörkt ut eftersom Marka telestation skulle läggas ner, ny kommunikationsoperatör skulle upphandlas och eget nodhus eventuellt byggas. Ett antal turer senare och med lite draghjälp från kommunen kunde Telia tillslut tänka sig att behålla Marka telestation trots allt så avtalet återupptogs med Zitius och vi kunde så fortsätta enligt ursprunglig plan.

Sedan var det den statliga bidragsansökan som stod på tur och trots välarbetade underlag var det ändå många turer med Länsstyrelsen innan det tillslut blev godkänt i slutet av året. Största diskussionspunkterna gällde att vi inte riktigt gjorde som de flesta andra föreningar. Bland annat krävdes mer motivering kring kravet på öppenhet då nätet kopplas ihop i den Teliaägda telestationen, den uteblivna momsplikten, kapacitetsberäkningar samt stundande försäljning.

Det slutade med ett godkänt bidrag tillslut men det krävdes en ny upphandling om försäljning av nätet enligt ett uppdaterat regelverk som inte var på plats då vi ansökte om bidraget ursprungligen (numera måste nämligen drift och underhåll samt försäljning vara två olika upphandlingar för att bidraget ska godkännas). Upphandlingen vanns av Skanova (igen).

Det har sedan varit ett antal turer med en underleverantör till vår gräventreprenör som försenat projektet några månader men som tillslut åtminstone slutade med ett färdigställande.

Parallellt med detta tog Telia också ett antal månader extra på sig för att få till rätt interna dokument och bygglov för att förbereda stationen så att vi kunde få tillåtelse att dra in alla fiberanslutningar och låta Zitius börja installera sin utrustning.

Status idag är att Zitius är klara i stationen och som bäst håller på att installera sin utrustning ute hos er medlemmar, planen är att allt ska vara klart när stämman hålls givet dagens prognos. Efter deras installation är det alltså fullt möjligt att börja använda sin fiberanslutning genom att beställa de tjänster man vill ha (tv/telefoni/bredband). Enklast är att bara ansluta sin dator och öppna en webbläsare så kommer ni per automatik till www.zmarket.se som är den portal som används för att teckna avtal med den tjänsteleverantör man önskar.

Återstående moment är slutdokumentationen av nätet och registrering av detsamma hos några statliga instanser. För bidraget återstår att registrera alla utgifter hos Länsstyrelsen och gruppera dem mot posterna i vår ursprungsbudget och att få all dokumentation godkänd. Sedan följer ett platsbesök och besiktning som ska godkännas innan bidraget kan betalas ut i sin helhet.

Påminnelse om borrhål i yttervägg

Tänk på att det är ni medlemmar som är ansvariga för att det finns möjlighet att leda in fibern i fastigheten genom yttervägg. De flesta av er har fått ett hål borrat via Eltel (det är för övrigt en kostnad som kommer debiteras er separat, övrig installation av utrustning i huset ingår i medlemsavgiften) men ett fåtal har avböjt denna tjänst och måste då på egen hand lösa detta innan Zitius kommer och installerar sin utrustning.

Tekniska detaljer; optimal placering är ca 5 cm nedanför det högra hörnet på skarvboxen (för de som har utomhusbox) och hålet ska vara minst 12 mm stort. Tänk på att det måste slutta nedåt inifrån sett så att regnvatten inte kan rinna in.

Den bästa midsommaren någonsin är runt hörnet?

Uppdateringsdag! Det har hänt betydligt mer på fiberfronten än vad som kanske märkts hos er medlemmar som gjort att tillgänglig tid prioriterats till att få hög framdrift framför uppdateringar av hemsida och facebooksida. Sent omsider är här i alla fall äntligen en kort lägesrapport.

I föregående status hade vi siktet inställt på mitten av maj för att ha hunnit installera den aktiva utrustningen men på grund av väldigt mycket strul och förseningar med vår entreprenörs underleverantör har allt blivit en månad försenat (de blev till och med ersatta av en annan underleverantör en kort period innan det till slut redde ut sig). Men nu är de klara med sina moment äntligen och Zitius kan ta vid. De kommer börja att ringa och boka upp er medlemmar från och med måndag och, beroende på vilka tider ni kan bistå med förstås, börja installationen i slutet på samma vecka med målet att vara helt klara innan midsommar*! Som om det inte vore nog så kan ni medlemmar börja beställa tjänster redan samma dag som de varit hos er. Kan ni tänka er en bättre midsommar? Inte vi heller … 🙂

*) Som vanligt endast en prognos då allt kan hända – vilket bevisats ett antal gånger i det här projektet

Att beställa tjänster görs alltså via www.zmarket.se som tidigare nämnts och det är också den sidan ni kommer att komma till automatiskt när ni försöker använda er internetuppkoppling första gången. Det rekommenderas för övrigt att gå dit via er egna framtida fiberuppkoppling istället för någon annan väg då sidan då ska vara anpassad med utbudet för just Påverås-Marka så det blir lättare att hitta rätt.

Fler nyheter är att intresse väckts från en medlem att driva nätet i egen regi istället för att sälja det vilket är en bra försäkring för medlemmarna då vi får full koll på våra utgifter eftersom vi inte får några mellanhänder; siffror från våra grann-fiberföreningar visar på att kostnaden för en s.k. triple-play tjänst (dvs bredband, telefoni och tv) i gruppanslutning blir nästan så dyr jämfört med en enskild anslutning. Det ska nämnas att gruppanslutningar är möjliga även vid försäljning men där har vi ej underlag på hur mycket billigare det blir jämfört med enskild anslutning i dagsläget. Eftersom försäljningsintäkten av nätet uteblir höjs också insatsen per medlem med några tusenlappar men det ska då vägas mot tidigare nämnda fördelar. Detta kommer gås igenom närmare vid årsstämman och observera att det krävs att en ny styrelse komponeras ihop.

Vidare planerar vi att bjuda in till årsstämma sista veckan i juni, formell inbjudan är på gång!

Lågt hängande frukt i övrigt är att lånet strax går ut och behöver förlängas, inklusive borgenärsskap. Genomgång av samtliga fakturor i projektet för registrering av bidragsutbetalningar. Slutdokumentation kvarstår och vi väntar in alla underlag från respektive underleverantör för vidare bearbetning. Nätregistrering via ledningskollen. Slutbesiktning och platsbesök av Länsstyrelsen. Årsbokslut och förberedelser inför årsstämma.

Väl mött snart!

Slutspurt!

Hög tid för ny status! Börjar med att nämna att den nya upphandlingen av försäljning av nätet blev klar under slutet av januari och efter utvärdering blev så Skanova vinnare!

När väl segeryran lagt sig har vi tyvärr haft en del ledtider hos Skanova, som delvis beror på Telia som stationsägare, som i sin tur skjutit fram hela projektet. Totalt två månader hann det bli som alltså flyttar fram slutdatumet från mars till maj, närmare bestämt mitten av maj. Det har även varit lite avtalsdiskussioner mellan Schaktteknik och deras underleverantör som i sin tur dragit in föreningen då det handlar om direktdebitering vilket orsakat fördröjning av skarvboxinstallationen hos er medlemmar. Allt är efter många om och men löst och samtliga tre inblandade aktörer har bekräftat sina respektive leveransdatum så det ska mycket till att det inte håller nu.

Status i övrigt är att samtliga fiber nu går hela vägen in i stationen, där just momentet att komma in i stationen, installera de rack som krävs åt Zitius och att möta upp med fiber från stationen och ut mot omvärlden är vad som legat på Skanovas bord ett tag med många interna turer.

Det som händer nu, med start på måndag, är att skarvbox (även kallat mediaomvandlare) samt aktiv utrustning (ungefär som en switch/router) kommer att installeras hos de medlemmar som ännu inte har fått detta på plats. Det är Schakttekniks underleverantör som kommer installera skarvboxen och Zitius underleverantör som efter detta kommer att installera den aktiva utrustningen så beroende på vad som är gjort hos er blir det upp till två besök totalt.

För den intresserade så är skarvboxens en liten box vars syfte är att ta in en fiberkabel på ena sidan och lämna ut en vanlig nätverkskabel på den andra sidan. Denna skarvbox monteras på antingen på insidan eller utsidan av fasaden enligt era individuella önskemål. Från denna skarvbox går sedan nätverkskabeln in i en switch/router som alltså är själva navet i era hemmanätverk där sedan eventuella TV-boxar eller nätverkssladdar eller telefoniboxar ansluts till beroende på vilken tjänsteleverantör ni sedan beställer.

När väl alla medlemsinstallationer är klara kommer nätet besiktigas av Skanova och slutdokumentation tas fram varpå nätet sedan överlåts, planen är att ligga på här så det inte behöver bli någon ytterligare ledtid efter färdigställande utan att mitten av maj är vad vi siktar på som slutdatum fortfarande.

Sedan är det bara att börja använda fibern helt enkelt! Det kommer säkert dyka upp diverse erbjudanden i brevlådan men det går också bra att börja smygkika på samtliga tillgängliga tjänster på zmarket.se (före detta qmarket.se) men obs då att vårat nät ej går att välja ännu men det går ändå att skaffa sig en uppfattning om ungefär vad som kommer att finnas.

Slutsport nu med andra ord!

Top