Kallelse till årsstämma 2018

Nu är det dags för föreningsstämma (årsmöte) i Påverås-Marka fibernät ek. förening och du som medlem inbjuds härmed att delta. Under stämman informerar vi om vad som hänt senaste året samt nuvarande läge i projektet. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Kan du inte komma själv går det bra att skicka ett ombud men tänk då på att ta med ett papper där det står vem som är ombud och åt vilken medlem, underskriven av medlemmen. Självklart får även andra familjemedlemmar följa med.

När: Lördagen den 30 juni 2018 kl.11:00

Var: Hotell Falköping, Kinnarplokalen (källaren).

Agenda

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 14. Övrigt

Väl mött!

Viktigt att tänka på inför stämman är att några styrelseposter blir vakanta detta år. Tänk därför efter ordentligt om ni har möjlighet att hjälpa till och bidra på något sätt till styrelsens arbete för de sista momenten som krävs för att ta hela projektet i mål. Givetvis får ni en introduktion till arbetet samt stöttning av övriga styrelsemedlemmar om det skulle vara något. En komplett styrelse är helt avgörande för föreningens funktion!