Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för föreningsstämma (årsmöte) i Påverås-Marka fibernät ek. förening och du som medlem inbjuds härmed att delta. Under stämman informerar vi om vad som hänt senaste året samt nuvarande läge i projektet. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Kan du inte komma själv går det bra att skicka ett ombud men tänk då på att ta med ett papper där det står vem som är ombud och åt vilken medlem, underskriven av medlemmen. Självklart får även andra familjemedlemmar följa med. Det kommer att erbjudas någon form av enklare fika, eventuellt till självkostnadspris.

När: Fredagen den 30 juni 2017 kl.18:30

Var: Hotell Falköping, Margaretasalen (övervåningen).

Agenda

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Godkännande av försäljning av det passiva fibernätet enligt upphandling.
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övrigt

Väl mött!

Viktigt att tänka på inför stämman är att många styrelseposter blir vakanta detta år, bland annat både ordförande och kassör behöver tillsättas. Tänk därför efter ordentligt om ni har möjlighet att hjälpa till och bidra på något sätt till styrelsens arbete för de sista momenten som krävs för att ta hela projektet i mål. Givetvis får ni en introduktion till arbetet samt stöttning av övriga styrelsemedlemmar om det skulle vara något. En komplett styrelse är helt avgörande för föreningens funktion!

I samband med denna kallelse vill styrelsen också passa på att informera kort om vad som hänt sedan förra årsstämman då det såg lite mörkt ut eftersom Marka telestation skulle läggas ner, ny kommunikationsoperatör skulle upphandlas och eget nodhus eventuellt byggas. Ett antal turer senare och med lite draghjälp från kommunen kunde Telia tillslut tänka sig att behålla Marka telestation trots allt så avtalet återupptogs med Zitius och vi kunde så fortsätta enligt ursprunglig plan.

Sedan var det den statliga bidragsansökan som stod på tur och trots välarbetade underlag var det ändå många turer med Länsstyrelsen innan det tillslut blev godkänt i slutet av året. Största diskussionspunkterna gällde att vi inte riktigt gjorde som de flesta andra föreningar. Bland annat krävdes mer motivering kring kravet på öppenhet då nätet kopplas ihop i den Teliaägda telestationen, den uteblivna momsplikten, kapacitetsberäkningar samt stundande försäljning.

Det slutade med ett godkänt bidrag tillslut men det krävdes en ny upphandling om försäljning av nätet enligt ett uppdaterat regelverk som inte var på plats då vi ansökte om bidraget ursprungligen (numera måste nämligen drift och underhåll samt försäljning vara två olika upphandlingar för att bidraget ska godkännas). Upphandlingen vanns av Skanova (igen).

Det har sedan varit ett antal turer med en underleverantör till vår gräventreprenör som försenat projektet några månader men som tillslut åtminstone slutade med ett färdigställande.

Parallellt med detta tog Telia också ett antal månader extra på sig för att få till rätt interna dokument och bygglov för att förbereda stationen så att vi kunde få tillåtelse att dra in alla fiberanslutningar och låta Zitius börja installera sin utrustning.

Status idag är att Zitius är klara i stationen och som bäst håller på att installera sin utrustning ute hos er medlemmar, planen är att allt ska vara klart när stämman hålls givet dagens prognos. Efter deras installation är det alltså fullt möjligt att börja använda sin fiberanslutning genom att beställa de tjänster man vill ha (tv/telefoni/bredband). Enklast är att bara ansluta sin dator och öppna en webbläsare så kommer ni per automatik till www.zmarket.se som är den portal som används för att teckna avtal med den tjänsteleverantör man önskar.

Återstående moment är slutdokumentationen av nätet och registrering av detsamma hos några statliga instanser. För bidraget återstår att registrera alla utgifter hos Länsstyrelsen och gruppera dem mot posterna i vår ursprungsbudget och att få all dokumentation godkänd. Sedan följer ett platsbesök och besiktning som ska godkännas innan bidraget kan betalas ut i sin helhet.